English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: phải lại

Best translation match:
Vietnamese English
phải lại
- have (suffer) a relapse

Probably related with:
Vietnamese English
phải lại
got to fly ; gotta fly ; have to drive ; to drive ; come over ; come ; gotta get ; have to go ; to spit ;
phải lại
come over ; come ; got to fly ; gotta fly ; gotta get ; have to drive ; have to go ; to drive ; to spit ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: