English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: phải đòn

Best translation match:
Vietnamese English
phải đòn
- Get (be given) the cane, be whipped

Probably related with:
Vietnamese English
phải đòn
to be ; cutting ; must cut down ; coming right ; got to pick up ; gotta get ; had to catch ; have to catch ; have to pick up ; need to pick ; of had to catch ; to get ;
phải đòn
coming right ; cutting ; got to pick up ; gotta get ; had to catch ; have to catch ; have to pick up ; must cut down ; need to pick ; of had to catch ; to be ; to get ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: