English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: phải điều

Probably related with:
Vietnamese English
phải điều
take that ; task ; that have some sort ; that how ; that ; thing ; to vex himself about ; what ; have to ; is ;
phải điều
have to ; i know ; take that ; task ; that have some sort ; that how ; that ; thing ; to vex himself about ; what ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: