English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: phác thảo

Best translation match:
Vietnamese English
phác thảo
- Sketch out, outline
=Phác thảo một kế hoạch+to outline (sketch out) a plan

Probably related with:
Vietnamese English
phác thảo
draft out ; outlined ; sketch ; sketches that ; sketches to go by ; sketches ; sketching ;
phác thảo
draft out ; drafting ; outlined ; sketch ; sketches that ; sketches to go by ; sketches ; sketching ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: