English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: phác hoạ

Best translation match:
Vietnamese English
phác hoạ
* verb
- to sketch, to outline
=phác họa một kế hoạch+to sketch out a plan

Probably related with:
Vietnamese English
phác hoạ
characterize ; graph ; plot ; portraits ; portrayed ; sketch ; sketches ; sketching ; was sketching ;
phác hoạ
characterize ; graph ; plot ; portraits ; portrayed ; sketch ; sketches ; sketching ; was sketching ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: