English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: phá rối

Best translation match:
Vietnamese English
phá rối
* verb
- to disturb, to harass, to derange
=phá rối trật tự+to disturb order

Probably related with:
Vietnamese English
phá rối
disrupt ; disturbing ; here violated ; prank ; to disturb ; destroyed ;
phá rối
destroyed ; disrupt ; disturbing ; here violated ; prank ; to disturb ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: