English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: pha trộn

Best translation match:
Vietnamese English
pha trộn
- Mix, blend, mingle

Probably related with:
Vietnamese English
pha trộn
adulterated ; blend ; blended in ; bringing ; cacophony ; mingle ; mix up ; mix ; mixed ; mixing ; mixture ; remix ; to blend ; to mix things up ; you mix ; you put ;
pha trộn
adulterated ; blend ; blended in ; bringing ; cacophony ; mingle ; mix up ; mix ; mixed ; mixing ; mixture ; remix ; to blend ; to mix things up ; you mix ; you put ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: