English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: mắc cỡ

Best translation match:
Vietnamese English
mắc cỡ
* adj
- to be ashamed

Probably related with:
Vietnamese English
mắc cỡ
have made only ; be shy ; blush ; be fine ; be silly ; confounded ; embarrasses ; glow ; m shy ; shame ; shy ;
mắc cỡ
be fine ; be shy ; be silly ; blush ; confounded ; embarrasses ; glow ; have made only ; m shy ; shame ; shy ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: