English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: mái tóc

Best translation match:
Vietnamese English
mái tóc
* noun
- hair

Probably related with:
Vietnamese English
mái tóc
a haircut ; about her ; cowlick ; hair was ; hair ; haired ; hairs ; her hair ; let my hair ; my hair ; the hair ; the wig ; wear your hair ; your hair ; the hairline ;
mái tóc
a haircut ; cowlick ; hair was ; hair ; haired ; her hair ; let my hair ; my hair ; the hair ; the hairline ; the wig ; wear your hair ; your hair ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: