English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: làm bậy

Best translation match:
Vietnamese English
làm bậy
* verb
- to do silly things

Probably related with:
Vietnamese English
làm bậy
did some bad things ; do that ; fucked up ; pooped ; try anything ; try it ; do it ; do right ; do this ; doing right ; on right ; done so ; do not ; set a trap ;
làm bậy
did some bad things ; do it ; do not ; do right ; do that ; do this ; doing right ; done so ; fucked up ; into seven ; on right ; pooped ; set a trap ; try anything ; try it ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: