English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: kéo cày

Best translation match:
Vietnamese English
kéo cày
- Pull (haul) a plough
-Toil and moil, work hard
=Kéo cầy trả nợ+To toil and moil to pay one's debt

Probably related with:
Vietnamese English
kéo cày
sturdy plow ; take the collar ;
kéo cày
pulling a plow ; sturdy plow ; take the collar ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: