English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: hệ điều hành

Automatic Translation:
Vietnamese English
hệ điều hành
please wait

Word by word match:
Vietnamese English
hệ điều hành
its operating system ; operating system is ; operating system that ; operating system to ; operating system ; operating systems ; os ; platforms ; that the os ; the operating system ; the os ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: