English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: hèn nhát

Best translation match:
Vietnamese English
hèn nhát
* adj
- cowardly; dastardly
=kẻ hèn nhát+A coward; a dastard

Probably related with:
Vietnamese English
hèn nhát
a coward to boot ; a coward ; are a coward ; be cowards ; coward dare ; coward ; cowardice ; cowardly ; cowards ; m a coward ; pathetic ; rat ; will be ; yellow ;
hèn nhát
a coward to boot ; a coward ; are a coward ; be cowards ; coward dare ; coward ; cowardice ; cowardly ; cowards ; m a coward ; pathetic ; rat ; will be ; yellow ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: