English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

Vietnamese to English

Search Query: hay sao

Best translation match:
Vietnamese English
hay sao
- Isn't it?
=Anh không biết nó hay sao?+You know him, don't you?

Probably related with:
Vietnamese English
hay sao
are you ; hear us ; or is ; or not ; or something or ; or something ; or was ; or what ; or you ; that it ; too ; you and ; you ;
hay sao
are you ; hear us ; oh ; or is ; or not ; or something or ; or something ; or was ; or what ; or you ; syndrome ; that it ; too ; way only ; you and ; you ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: