English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: idly

Best translation match:
English Vietnamese
idly
* phó từ
- ăn không ngồi rồi; sự lười nhác
- vô ích, vô hiệu quả, không tác dụng
- không đâu, vẩn vơ, vu vơ

May be synonymous with:
English English
idly; lazily
in an idle manner

May related with:
English Vietnamese
idly
* phó từ
- ăn không ngồi rồi; sự lười nhác
- vô ích, vô hiệu quả, không tác dụng
- không đâu, vẩn vơ, vu vơ
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: