English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: hottentot

Best translation match:
English Vietnamese
hottentot
* danh từ
- người Hốt-tan-tô (ở Nam-phi)
- tiếng Hốt-tan-tô
- (nghĩa bóng) người ít hiểu biết, người văn hoá kém; người kém thông minh

May be synonymous with:
English English
hottentot; khoikhoi; khoikhoin
any of the Khoisan languages spoken by the pastoral people of Namibia and South Africa

May related with:
English Vietnamese
hottentot
* danh từ
- người Hốt-tan-tô (ở Nam-phi)
- tiếng Hốt-tan-tô
- (nghĩa bóng) người ít hiểu biết, người văn hoá kém; người kém thông minh
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: