English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: hoodoo

Best translation match:
English Vietnamese
hoodoo
* danh từ
- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) vận rủi, sự không may
- vật xúi, người xúi (mang lại sự không may)
* ngoại động từ
- làm cho gặp rủi, làm cho không may

May be synonymous with:
English English
hoodoo; fetich; fetish; juju; voodoo
a charm superstitiously believed to embody magical powers

May related with:
English Vietnamese
hoodoo
* danh từ
- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) vận rủi, sự không may
- vật xúi, người xúi (mang lại sự không may)
* ngoại động từ
- làm cho gặp rủi, làm cho không may
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: