English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: headhunt

Best translation match:
English Vietnamese
headhunt
* nội động từ
- tìm và tuyển mộ chuyên viên giỏi

May related with:
English Vietnamese
headhunter
* danh từ
- người của một bộ lạc thường thu thập đầu của kẻ thù làm chiến tích
- người có nhiệm vụ tìm và thu dụng những chuyên viên giỏi
headhunting
* danh từ
- công tác tìm và tuyển mộ những chuyên viên giỏi
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: