English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):
English Word Index:
WA . WB . WC . WD . WE . WF . WG . WH . WI . WJ . WK . WL . WM . WN . WO . WP . WQ . WR . WS . WT . WU . WV . WW . WX . WY . WZ .

Vietnamese Word Index:
WA . WB . WC . WD . WE . WF . WG . WH . WI . WJ . WK . WL . WM . WN . WO . WP . WQ . WR . WS . WT . WU . WV . WW . WX . WY . WZ .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: