English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: wrapping

Best translation match:
English Vietnamese
wrapping
* danh từ
- sự bọc, sự bao, sự gói, sự quấn; sự dán băng (tờ báo)
- giấy bọc, vải bọc

Probably related with:
English Vietnamese
wrapping
bọc này ; cuộn ; dán ; gói bánh ; gói quà màu ; gói quà ; gói ; quấn ;
wrapping
bọc này ; cuộn ; dán ; gói bánh ; gói quà màu ; gói quà ; gói ; quấn ;

May be synonymous with:
English English
wrapping; wrap; wrapper
the covering (usually paper or cellophane) in which something is wrapped
wrapping; swathe
an enveloping bandage

May related with:
English Vietnamese
dust-wrap
-cloth)
/'dʌstklɔθ/ (dust-coat)
/'dʌstkout/ (dust-gown)
/'dʌstgaun/ (dust-wrap)
/'dʌstræp/
* danh từ
- tấm vải phủ che bụi; áo mặc ngoài che bụi ((từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (cũng) duster)
wrapping
* danh từ
- sự bọc, sự bao, sự gói, sự quấn; sự dán băng (tờ báo)
- giấy bọc, vải bọc
wrapping-paper
* danh từ
- giấy gói
gift-wrap
* ngoại động từ
- gói (cái gì) làm quà biếu
gift-wrapping
* danh từ
- giấy gói quà
shrink-wrap
* ngoại động từ
- bọc chặt bằng vải thun
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: