English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: waffle

Best translation match:
English Vietnamese
waffle
* danh từ
- bánh quế
- chuyện gẫu; chuyện liến thoắng
* nội động từ
- nói chuyện gẫu; nói chuyện liến thoắng

Probably related with:
English Vietnamese
waffle
cái bánh quế ;
waffle
bă ; bă ́ ; cái bánh quế ;

May be synonymous with:
English English
waffle; hesitate; waver
pause or hold back in uncertainty or unwillingness

May related with:
English Vietnamese
waffle
* danh từ
- bánh quế
- chuyện gẫu; chuyện liến thoắng
* nội động từ
- nói chuyện gẫu; nói chuyện liến thoắng
waffle-iron
* danh từ
- khuôn bánh quế
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: