English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: tumor

Best translation match:
English Vietnamese
tumor
* danh từ
- khối u, u, bướu
=malignant tumor+ u ác tính

Probably related with:
English Vietnamese
tumor
khối máu ; khối u không ; khối u ; khối u ác tính ; lớn khối u ; thắt ; tulip ; u ác ; điện trường ;
tumor
khối máu ; khối u không ; khối u ; khối u ác tính ; lớn khối u ; thắt ; tulip ; điện trường ;

May be synonymous with:
English English
tumor; neoplasm; tumour
an abnormal new mass of tissue that serves no purpose

May related with:
English Vietnamese
tumor
* danh từ
- khối u, u, bướu
=malignant tumor+ u ác tính
tumor
khối máu ; khối u không ; khối u ; khối u ác tính ; lớn khối u ; thắt ; tulip ; u ác ; điện trường ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: