English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: tabulate

Best translation match:
English Vietnamese
tabulate
* ngoại động từ
- xếp thành bảng, xếp thành cột
- làm cho có mặt phẳng, tạo mặt phẳng cho

May be synonymous with:
English English
tabulate; table; tabularise; tabularize
arrange or enter in tabular form

May related with:
English Vietnamese
tabulate
* ngoại động từ
- xếp thành bảng, xếp thành cột
- làm cho có mặt phẳng, tạo mặt phẳng cho
tabulation
* danh từ
- sự xếp thành bảng, sự xếp thành cột
tabulator
* danh từ
- máy chữ đánh bảng, máy chữ đánh cột hàng đọc
tabulating
- sự lập thành bảng
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: