English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: taboo

Best translation match:
English Vietnamese
taboo
* danh từ
- điều cấm kỵ, sự kiêng kỵ
=under [a] taboo+ bị cấm kỵ
* tính từ
- bị cấm kỵ, bị cấm đoán
=unkind gossips ought to be taboo+ phải cấm (kỵ) những chuyện ngồi lê đôi mách
* ngoại động từ
- cấm, cấm đoán, bắt kiêng
=there smoking is tabooed+ ở đây cấm hút thuốc
=tabooed by society+ không được xã hội thừa nhận

Probably related with:
English Vietnamese
taboo
cấm kỵ họ ; cấm kỵ ; điều cấm kị ; điều cấm kỵ ; điều tối kỵ ;
taboo
cấm kỵ họ ; cấm kỵ ; nghĩ ; điều cấm kị ; điều cấm kỵ ; điều tối kỵ ;

May be synonymous with:
English English
taboo; tabu
a prejudice (especially in Polynesia and other South Pacific islands) that prohibits the use or mention of something because of its sacred nature
taboo; forbidden; out; prohibited; proscribed; tabu; verboten
excluded from use or mention

May related with:
English Vietnamese
taboo words
* danh từ
- từ cấm kỵ (những từ có thể bị một số người coi là có tính chất xúc phạm hoặc khiếm nhã)
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: