English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: baltic

Best translation match:
English Vietnamese
baltic
* tính từ
- thuộc biển Ban-tích
- thuộc một nhánh của ngôn ngữ ấn Âu gồm tiếng Latvia tiếng Lituania và tiếng Phổ cổ; thuộc nhánh Ban-tích

May be synonymous with:
English English
baltic; baltic sea
a sea in northern Europe; stronghold of the Russian navy
baltic; baltic language
a branch of the Indo-European family of languages related to the Slavonic languages; Baltic languages have preserved many archaic features that are believed to have existed in Proto-Indo European

May related with:
English Vietnamese
baltic
* tính từ
- thuộc biển Ban-tích
- thuộc một nhánh của ngôn ngữ ấn Âu gồm tiếng Latvia tiếng Lituania và tiếng Phổ cổ; thuộc nhánh Ban-tích
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: