English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: pastiche

Best translation match:
English Vietnamese
pastiche
* danh từ
- tác phẩm cóp nhặt, khúc (nhạc) cóp nhặt
- tác phẩm mô phỏng (theo phương pháp của một tác giả quen thuộc)

May be synonymous with:
English English
pastiche; medley; potpourri
a musical composition consisting of a series of songs or other musical pieces from various sources

May related with:
English Vietnamese
pastiche
* danh từ
- tác phẩm cóp nhặt, khúc (nhạc) cóp nhặt
- tác phẩm mô phỏng (theo phương pháp của một tác giả quen thuộc)
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: