English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: obduracy

Best translation match:
English Vietnamese
obduracy
* danh từ
- sự cứng rắn, sự sắt đá
- sự ngoan cố, sự cứng đầu cứng cổ, sự bướng bỉnh

May be synonymous with:
English English
obduracy; adamance; unyieldingness
resoluteness by virtue of being unyielding and inflexible

May related with:
English Vietnamese
obduracy
* danh từ
- sự cứng rắn, sự sắt đá
- sự ngoan cố, sự cứng đầu cứng cổ, sự bướng bỉnh
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: