English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: ebb

Best translation match:
English Vietnamese
ebb
* danh từ
- triều xuống ((cũng) ebb-tide)
=ebb and flow+ nước triều xuống và nước triều lên
- thời kỳ tàn tạ, thời kỳ suy sụp
!to be at an ebb; to be at a low ebb
- ở trong tình hình khó khăn
- ở trong tình trạng sút kém, đang trong thời kỳ suy sụp
* nội động từ
- rút, xuống (triều)
- tàn tạ, suy sụp

May be synonymous with:
English English
ebb; ebbing; wane
a gradual decline (in size or strength or power or number)
ebb; reflux
the outward flow of the tide
ebb; ebb away; ebb down; ebb off; ebb out
flow back or recede

May related with:
English Vietnamese
ebb-tide
* danh từ
- triều xuống ((cũng) ebb)
ebb tide
- triều xuống
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: