English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: earliness

Best translation match:
English Vietnamese
earliness
* danh từ
- lúc sớm sủa
- sự chín sớm (hoa quả); sự đến sớm (mùa, sự chết...)

May related with:
English Vietnamese
earliness
* danh từ
- lúc sớm sủa
- sự chín sớm (hoa quả); sự đến sớm (mùa, sự chết...)
early
* tính từ
- sớm, ban đầu, đầu mùa
=an early riser+ người hay dậy sớm
=early prunes+ mận sớm, mận đầu mùa
- gần đây
=at an early date+ vào một ngày gần đây
* phó từ
- sớm, ở lúc ban đầu, ở đầu mùa
=to rise early+ dậy sớm
=early in the morning+ vào lúc sáng sớm
!early enough
- vừa đúng lúc
!earlier on
- trước đây
!early in the list
- ở đầu danh sách
!as early as the 19th century
- ngay từ thế kỷ 19
!they got up a bit early for you
- (thông tục) chúng láu cá hơn anh, chúng ta đã lừa được anh rồi
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: