English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: wrapped

Probably related with:
English Vietnamese
wrapped
bao phủ ; bao ; bén ; bọc chúng ; bọc ; bỏ dở ; cuốn ; cuộn bông ; gói gọn ; gói ; lao ; lại được gói gọn ; lồng ; quấn ; thước ; xong mà ; được bọc ; được che kín lại ; được gói ; được quấn ; được đóng gói ; ẩn mình ;
wrapped
bao phủ ; bao ; bén ; bọc chúng ; bọc ; bỏ dở ; cuốn ; cuộn bông ; gói gọn ; gói ; lao ; lại được gói gọn ; lồng ; quấn ; thước ; xong mà ; được bọc ; được che kín lại ; được gói ; được quấn ; được đóng gói ; ẩn mình ;

May be synonymous with:
English English
wrapped; cloaked; clothed; draped; mantled
covered with or as if with clothes or a wrap or cloak
wrapped; absorbed; captive; engrossed; enwrapped; intent
giving or marked by complete attention to

May related with:
English Vietnamese
dust-wrap
-cloth)
/'dʌstklɔθ/ (dust-coat)
/'dʌstkout/ (dust-gown)
/'dʌstgaun/ (dust-wrap)
/'dʌstræp/
* danh từ
- tấm vải phủ che bụi; áo mặc ngoài che bụi ((từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (cũng) duster)
wrapping
* danh từ
- sự bọc, sự bao, sự gói, sự quấn; sự dán băng (tờ báo)
- giấy bọc, vải bọc
gift-wrap
* ngoại động từ
- gói (cái gì) làm quà biếu
shrink-wrap
* ngoại động từ
- bọc chặt bằng vải thun
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: