English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: tethers

Probably related with:
English Vietnamese
tethers
phạm vi giới hạn nữa ;
tethers
phạm vi giới hạn nữa ;

May related with:
English Vietnamese
tether
* danh từ
- dây buộc, dây dắt (súc vật)
- phạm vi, giới hạn (hiểu biết, chịu đựng...)
=to be at the end of one's tether+ kiệt sức, hết hơi; hết phương kế
* ngoại động từ
- buộc, cột
=to tether a horse to a tree+ buộc ngựa vào cây
tether
buộc ngựa ;
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: