English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: quaked

Probably related with:
English Vietnamese
quaked
run lên ;
quaked
run lên ;

May related with:
English Vietnamese
quake
* danh từ
- sự rung
- sự run, sự run rẩy
- (thông tục) động đất
* nội động từ
- rung
- (+ with, for) run, run rẫy
=to quake with cold+ run lên vì rét
=to quake for fear+ sợ run lên
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: