English-Vietnamese Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):

English to Vietnamese

Search Query: pointers

Probably related with:
English Vietnamese
pointers
võ học ;
pointers
võ học ;

May related with:
English Vietnamese
backward pointer
- (Tech) con trỏ ngược
byte pointer
- (Tech) con trỏ bai
electronic pointer
- (Tech) con trỏ điện tử
forward pointer
- (Tech) con trỏ thuận
point-to-pointer
* danh từ
- người cưỡi ngựa đua vượt rào
English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi: